Pomon muijan rakoa

Kymmentä vaille kahdeksan olin aamulla siellä Itä-Pasilan sokkelikossa, suun­nilleen sen talon reikäbetoni­laatoilla alakerrassa, jossa Kalliot asuivat. Tepe tuli ison korin kans­sa. Nousin laittamaan se takapenkille. Hän oli pukeutunut hyvin tiukkoi­hin mustiin vakosamettihou­suihin ja saman tavaran pu­serolla. Alla oli puna­mustaruutinen flanellipaita, joka pullotti koreasti.
– Miten ajat sinne?
– Tästä nyt Mäkelänkatua Tuusulan moottoritielle Hyrylään ja siitä Ojakkalan kautta Karkki­laan ja Poriin siitä eteenpäin. Se Tampereen kautta on niin paljon pi­dempi, mutta tul­laan pois jos tämä Karkkilan kautta on mahdoton.
– Hyvin ajateltu. Kyllä meillä menee aikaa mat­kaan, mutta menee sielläkin, että kaikki saa­daan teh­dyksi. Ei siellä enää tänä vuonna käydä, kuin suuren myrs­kyn jäl­keen. Naapureita ei ole enää siinä avuksi kat­somassa. Herra insinöörini lähti Saimaalle.
Sitten ajettiin ja puhuttiin kaikenlaista. Kerroin kuinka raadamme matkoilla metsissä ja soilla. Miten suurin osa työstä on laitteiden raahaamista kilometrien matkoja ja niiden asette­lua ja säätä­mistä kohdalleen. Räjäyttelemme ja kannamme tal­veksi tutkijoille kiviä Hel­sinkiin. Tepi kysyi yllättä­västi, jotenkin mustasukkaisen­a, tai epäilevä­näkin seuraavaksi Hyrylän koh­dalla.
– Kun te hotelleissa käytte, niin mitä niissä puuha­taan il­lat?
– Niihin mennään haisevina, työvaateissa ja ensim­mäinen ajatus on saada suih­kuttaa ja sau­noa. Seuraava, että syödään lämmittyä, oikeaa ruokaa ja kolmas saada nukkua aamuun pat­jalla.
– Niin mutta ettehän te sentään kuudelta sänkyyn mene. Kai sitä hieman käy­dään baa­rissa ja katsotaan naisiakin?
– Anteeksi nyt Tepe, mutta haistan mustasukkai­suuden tästä. Eihän meillä ole kun­non vaattei­ta, kuten ne eiliset näit! Meidän sakki muistuttaa laumaa venä­läisiä rekkakuske­ja. Onko sinulla jokin syy miehestäsi sellais­ta uskoa?
– Mieheni on pukki! Se oli sitä naimisiin mennes­sämme, eikä ole parantunut sii­tä! Sinä taidat suojella sitä! Haistan tuos­ta sellaista!
– Pöh! Paljon puhtaan naisista rehvakkaasti ja mi­ten on nuoltu ja naurettu nii­tä. Sitten nukahde­taan, jos ei viitsitä hiljai­sesti käteen vetää.
– Onko sinulla tyttöystävää?
– Ei sellaista, jota tarkoitat, jonka kanssa men­nään, nuol­laan ja pussataan, sit­ten yri­tetään jos­sakin vinttitasanteella nai­da. Minulla meni siinä jossakin illat sa­lilla ju­dossa ja painonnos­tossa. En ehti­nyt oikein muiden mukana niihin bileisiin ja muu­hun ryhmässä joukkona sekstaamiseen. Niitä ikäisiäni viidenkym­menen kundin kier­topalkintoja en oikein viitsi aja­tella. Ne ovat viiden korttelin sällien pilalle nai­mia.
– Sinä puhut naisista melko alentavasti ja hävyttö­mästi nuoreksi mieheksi. Luulisin, että vihaat naisia, tai olet homo.
– Anteeksi! Luulin, että keskustelu oli vapaata, vailla mi­tään tunneperäistä es­tymää, tai teen­näistä ”voi kun minä olen hyvä ja sivistynyt ja muut ei” asennetta.
– Sinä ole verbaalisesti lahjakas ja osaat kääntää asian heti, kuin poliitikko eduksesi. Puhu vain vapautu­neesti. En sitä juuri kuulekaan missään. En minä naimi­sesta puhumisesta pu­nastu. Nuorena puhuin itsekin melko rivoa sanan käyttöä. Mi­nulla on pari termospulloa mustaa kahvia ja voileipiä. Pysähdy­tään jonnekin järven rantaan sitten. En oikein halua niihin huol­toasemien paik­koihin sisään. Palataan vie­lä tuohon teidän va­paa-aikaan. Ajatelkaamme, että minä tiedän, tai aa­vistan mie­heni ta­paavan siellä viikkojen aikana naisia ja olevan us­koton minulle nii­den kans­sa, niin mitä sinä siihen sa­not?
– Sinä pyrit nyt siihen, että minä sanon, että niin tapah­tuu, tai niin ei pidä us­koa. Ei­hän mis­sään asiassa ole nappulaa aina päällä. Kysyisin mieluummin, että miksi uskot niin tapahtu­van? Eikö miehesi saa seksiä sängyssä sinulta tarpeeksi, tai ei lainkaan? Pilluaan val­lan käytössä pihtaavista nai­sista on romaaneja, elokuvia ja muuta kilomet­rein.
– Nyt sinä yrität minun myöntävän, että pihtaan. Olet tai­tava poika. Miten van­ha olet­kaan? Käyttäydyt, kun kolmikymp­pinen kapakkametsästäjä.
– Kahdeksantoista. Kirjoitin keväällä ja nyt menen armei­jaa vapaaehtoisena.
– Kahdeksantoista! Anteeksi vain, mutta kyllä pi­din sinua vähintäänkin kaksi­kymmentä neljä. Kokeillaan toisin päin. Min­käikäiseksi sinä minua luulet?
– Kolme ja kaksi.
– Mieheni on sen sinulle sanonut tai olet todella siinäkin taitava. Minulla on pikkuisen liian tiu­kat housut. Et kai pahastu, jos avaan ne ajonajaksi? Ei ne ole näin ki­ristäneet ennen.
– En pahastu, vaikka ottaisit ne pois. Vakosametti­han on sellainen, että eten­kin läm­pimässä komerossa taitettuna se ku­tistuu pesun jälkeen. Käytössä sitten ve­nyy. Missään tapaukses­sa ei voi sanoa, että olisit itse syyllinen kireyteen. Varta­losihan on mallikelpoisessa kunnossa. Tämä näin kah­deksantoista vuo­tiaan silmin sanot­tuna.
– Tuota kysyikin mieheltäni, että uskaltaako kans­sasi läh­teä. Hän nauroi ja epäili mi­nun yrittä­vän sinua. Sanoi, että olet luvannut olla kunnolla ja kerrot jos yri­tän saada sinut syntiin. Onko teillä sopimus?
– Ei sellaista, mutta on sopimus salaseuran oma sopimus, jossa au­tetaan jä­sentä jos se on mahdol­lista.
– Vai niin. Sitten sinuun pitää välimatkaa, ettei maine mene miehelleni.
– Tekeekö sinun sitten mieli kanssani jotakin?
– Aja nyt vain! Ei höpistä turhaa ja asiataonta!
– Ei hieman kokeneemman naisen ja kokematto­man nuo­rukaisen yhdessä­olossa ole mitään asiatonta. Se tapahtuu ja kumpikin osapuoli lienee siinä voitolla. Kaikki Oidibus -ju­tut ja aikuistuvan pojan ja äidin nais­kentelujen ker­tomukset ro­maaneissa ovat siitä synty­neet. Minkä joku kertoo, on joku tehnyt, väittää Nevan­linna.
– Taas sinulta tulee tekstiä, jota en yleensä kuule! En minä siitäkään punastu, mutta olet sinä suora ja konstailematon! Mi­nun pitää kysyä, että onko sinulla jo­kin halu minuun? Tämän sik­si, että osaan vaikka jäädä pois, jos se on kovin kiivas ja vä­kivaltainen.
– Tepe! Tepe ja höh! En minä ole mikään raakalai­nen. Ky­symykseesi pitää vas­tata suo­raan, että olen var­masti innostu­nut kanssasi, kaikella osaamisellani, jos se tapahtuisi. En ole homo! Voin olla kiinnostunut vanhem­mista naisista, koska minull­a on suuri ongelma, ahdis­tus tai angsti ikäisiini nai­siin.
Sitten oltiin hiljaa ja ajettiin varovasti melkein tunti tie­työmaata. Karkkilan jäl­keen tuli levitys­alue, jos­sa pieni lampi. Käänsin siihen kahville. Tepe laittoi hou­sujaan kiinni ja minä katsoin aivan avoimesti sen kiemur­telun. Luulen, ettei se kat­sominen ol­lutkaan hänelle kiu­sallista. Punahilkan koris­ta löytyi kahvin kanssa meet­vurstileipiä ja pieniä korvapuusteja. Tepe sanoi, että se on oikeastaan hänen aa­miaisensa.
– Tein miehelleni aamiaisen, kun se lähti jo ennen seitse­mää. Oma jäi näiden varaan.
Maiskutimme eväitämme auton katolla kori ja termos­kannu. Ohi pyrähti sil­loin täl­löin auto. Hetken ajet­tuamme Tepe pikkuisen häpeissään kertoi, että kahvi varmaan saa hä­nelle pissahädän. Pitää ajaa kohta jonne­kin sivutielle. Sellaisella ajoinkin, kun oli omaakin pai­netta. Lorotin siihen pien­tareelle kunnon lätäkön, seu­ratessani Tepen naisellista pylliste­lyä. Olisi hän voinut mennä pensaan taakse, mutta pyllisti siinä parin kym­menen metrin päässä avoimesti minulle. Kuivasi pe­rusteellisesti huulet ja kiemurteli ensin mustiin pikkuhou­suihinsa ja lo­pulta jätti ne samettihousut auki. Kertoi jo­takin, joka oli muut­tunut hänen asentees­saan.
– Sinun kanssasi on niin mutkatonta ja reilua tämä puhu­minen ja oleminen, että en häpeä olla housut auki­kaan! Tein kusta nähtesi, jonka joskus menen teke­mään mieheltänikin pii­loon! Tein sen kokeillakseni, pystynkö siihen. Olen var­maan melkoisen omitui­nen mielessäsi? Teet mi­nut pikku asioilla hieman aran naurettav­aksi hölmöksi!
– Saanko sanoa suoran ajatukseni? Sinulla voi olla kaksi­naismoraalinen, voi­makas pe­rintö lap­suudestasi. Samal­la jokin häveliäisyyden turha tarve, tai ehkä tar­koituksellinen kei­no vai­vaa sinua mie­hesi suhteen. Voit olla myös estynyt jostakin osas­ta lukitsemastasi seksijutustas­i. Enkä minä va­lehdellut, kun sa­noin olevani val­mis kanssasi vaikka mihin sisäkkäin.
– Tekisi mieli sanoa, että voi juttuja ja asennettasi, mutta en sano! Sinä olet joten­kin oikeas­sa. En sie­täisi monelta­kaan tuota puhetta! Olet röyhkeä ja tunkeile­va aja­tuksinesi, mutta en enää välitä siitä! Minä olen nyt niin ase­noitunut vapautu­neesti, että puhun sinulle, aivan vento­vieraalle, jotakin jota en puhu kos­kaan muil­le. Tässäkin teen kokeilun pystynkö puhumaan.
Mieheni pakottaa minut pi­tämään kierukkaa. Sitä on ollut nyt yhdeksän vuotta! Aluk­si en mi­näkään halun­nut äidiksi, mut­ta nyt viisi vuotta olen. Kolme­kymmentä kaksi vuotias ensisyn­nyttäjä on riski kaikilla tavoilla. To­dellisuudessa oli­sin vuosi van­hempi, vaikka tulisin nyt raskaaksi! Tästä meillä on tämä es­toinen asia itänyt nyt siis vuosia. Se haluaa vetää viiksiin limaa. Käy­tän sa­moin karkeita sa­noja, kuin sinä. Se naiminen tuntuu aina mi­nusta hy­vältä! Se haluaa, mutta ei lapsia. Minä ha­luan nyt lapsenkin. Kun sanoin, että se on pukki, niin minull­a on siihen tie­to ja todisteet viime pikku­jouluista. Kaksista pik­kujouluista, tarkkaan ot­taen. On ne työpai­kan horot olleet sille heti an­tamassa. Toinen sen kers­kuen minulle nau­roikin. Nyt tie­dät, että avioliittomme ei ole kun­nossa vaan jo me­nossa kulis­siksi.
Toinen asia, joka minua painaa on se, että minut raiskat­tiin seitsentoista ke­säisenä juuri Po­markussa huoltoaseman kahvilassa. Nyt tajuat sen inhon huolto­asemia koh­taan. Kolmas asia on, että makasin neitsyyteni kauppa-auton ajajan kanssa viisitoistavuotiaana limusta ja tupakasta! Siitä jäi jota­kin, josta en ole pääs­syt eroon monien miesten kanssa nyt, ehkä en koskaan! Menin Raumalle ylioppilask­irjoituksien jälkeen valmistuakse­ni jonkinlai­seksi opettajak­si. Sieltä me­nin auskul­toiman Hä­meenlinnaan. Pääsin jat­ko opiske­luun Helsinkiin. Myöhemmin tentin rehtori­tutkinnon ja luin samaan aikaan notaarin tut­kinnon. Oi­keustieteen kan­din juttu jäi muuta­masta ten­tistä, kun olin masentunut.
Menin silloin naimisiin kaksikym­mentä neljä täyt­täessäni. Ei meidän avioliitto ole kos­kaan ol­lut täynnä kunnioitusta toi­siamme kohtaan! Se on ollut molempien kiimaa, vailla huolen­pitoa ja rak­kautta, läheisyyttä, eikä intohimon lämpöä! Se vain on ol­lut sitä viilaamis­ta! Duunaan ja ollaan ja taas byysitään! Helevetti, kun minä puhu sinulle näin! Olen, kuin juovuksis­sa kauheita huutava ämmä!. Sinä sait tämän alkuun! Minua kusettaa perkele taas! Näiden asioiden ajattelukin kusettaa!
Ajoin ensimmäisestä pikkutiestä kääntäen auton metsän reunaan. Nyt Tepe ei men­nyt kauak­si. Vain muu­taman askeleen päässä minun katsellen hän riisui ja näytti mustat häpykarvan­sa. Kuivasi näyttäen uudel­leen. Ennen housun nostoa.
– Miltä ne näyttivät?
– Kauniin öljyisen kiiltävät laatukarvat. Arvaan nii­den suo­jelevan täyteläisiä, kosketus herkkiä ja kiihkeitä pilluhuulia.
– Oli ne kai kymmen vuotta sitten sellaiset. Sinä villitset minut puhumaan it­sestäni hulluja! Saat minut kuulostamaan, kuin olisin joku Sörkän huora puheissani. Tässä minä näyttelen itseäni ja olen saatana hölmö sinulle! Sano, onko teillä to­siaan joku so­pimus mieheni kanssa? Onko tämä joku teidän koe minulle?
– Ei ole sopimusta. Ei ole koe! Ole vain oma itsesi jos se tuntu kanssani hel­pommalta.
– Kyllä se tuntuu. En koskaan ole puhunut näin! En kos­kaan selvin päin sano henkilö­kohtaisia asioitani tällä tavalla vie­raile. Mieheni ja muutaman muun miehen lisäksi en pillukarvojani näyttele muille! Juovuksissa voin miehelleni ilkeillä ja pu­huakin kar­keilla sa­noilla. Sinun pitää nyt luvata pitää kaikki vain omana tieto­nasi! Lu­paatko?
– Lupaan. Luuletko, että menen miehellesi maa­nantaina sanomaan, että näin Tepe puhui si­nusta. Saan turpiini ja sinä saat turpiisi. Mitä siitä kukaan hyötyy? Suu­rempi hyöty on, että me kaksi olemme tarpeeksi lä­heisiä, voidaksemme puhua näin ja ollaksemme toistem­me luottamuksen arvoi­sia. Se on suuri asia.
– Sinä osaat niin hyvin kaiken sanoa kerralla kun­toon ja kohdalleen. Minun on pakko ky­syä pari asiaa. Vas­taa rehellisesti! Sanoit alkumatkalla, että haluaisit maa­ta, tai ainakin olla kans­sani seksissä. Äsken kehuit häpy­karvojani. Puhuitko kum­massakin totta?
– Puhuin. Minä tarvitsisinkin kokeneen naisen seu­raa, jota saisi sen, mitä en ole etsi­nyt viisitoistavuotiailt­a ritsapilluilta ai­koinaan.
– Oletko tosissasi?
– Olen. Jos sinä haluat olla kanssani niin olisin hy­vin kiitol­linen. Ei se varmaan ole si­nulle pa­rasta rakaste­lua, mitä olet ko­kenut, mutta minulle kokemukset ovat nyt arvokkaita. Nimen­omaan haluan ko­keneiden ja opastavien naisten kanssa, nai­den saa­tuja.
– Siellä on sänky perillä. Minäkin tahdon sinua. Sinä olet niin voimakas, nuori ja ko­mea. Se ja li­säksi si­nulla on älyä ja ai­van huikea tapa puhua asioista. Men­nään heti sänkyyn, kun tul­laan perille. Maataan ja rakas­tellaan! Sellaiset vesijohdot ehdi­tään myöhemminkin. Jäädään vaikka yöksi. Sinun kanssasi en pelkää! Voim­mehan tulla Pasilaankin. Olisit ensim­mäinen mies, jonka kanssa petän avio­vuoteessani.
Porista käännyttiin pohjoiseen Pomarkun tielle ja siltä Nävälahden tielle ja sit­ten rintamam­iestalon tyyp­pisen pihaan. Kannoin korin sisään. Tepe jo oli mustis­sa pikkuhousuis­saan ja isot tissit vapaina. En vitkastellut päästäkseni alasti. Tepe kat­soi palliani ihmetellen, tote­si sen suureksi, helvetin suureksi ja perkeleen suu­reksi viisi kertaa. Sei­soessa sitä kokoa se ihmetteli kerras­ta toiseen. Sanoi, kuin an­teeksi pyydellen, että mahtuu­ko se si­sään suudel­miemme vä­lissä. Sanoin sormeilev­ani ja nuolevani pillua vastaanottavaiseksi. Sitä tein ai­kani ja Tepe hyväili kaluani. Mielestäni oli levittänyt ja hellien hyväilyt pillua tarpeeksi yritin si­sään. Ei sitä tul­lut mi­tään. Tepe melkein itkun sekai­sesti aneli.
– Enkö minä saakaan sitä? Annan nyt ja kokeillaan varo­vasti!
Suutelin ja imin pillua uudelleen. Oli hämmästyt­tävää, että niin pilluhuulet, kuin kli­toriskin oli­vat melko passiivisia. Ei­vät saaneet suurta nautintoa aikaan Te­pessä. Venytin kol­mella sormella ja neljälläkin. Kosteuslima oli hyvää ja runsasta. Aset­tauduin reisin väliin uudel­leen. Nyt sain jo terskan kivutta si­sään. Piti vain kär­sivällisesti ja hitaasti hivuttaa sentti sentiltä syvemmäksi. Oli­ko tämä jo neljäs nai­nen minulla, jonka kanssa tämä punnerrus? Tepe tosin tuntui muuten hotellita­paukseen nähden erikoiselta. Rinnat hänellä on kokevat ja herkät. Samoin suutelu kaulaan ja niskaan. Erilaiset naiset ja on erilaiset tavat.
Yhteinen kiimamme, kiih­komme ja halumme voitti Tepen tiukan pil­lun vastaan laittami­sen. Lo­pulta pillu itsekin sopeutui ja halusi paljon liiket­tä ja ärsy­kettä terskan kärjes­tä pitkillä ve­doilla. Tepe ei ollut äänekäs. Hän oli melko hiljai­nen mutta il­meillään ja muulla ole­muksellaan todisti, että kokee kai elä­mänsä yhtä parasta panoa. Ne tissit olivat kuin jokin sähköisku­jen antopaikka. Nännien imentä laittoi Tepen kaartuma­na ja kiemur­taman. Tuli orkku ja hän piti pu­ristaen pakaroist­ani kiin­ni hetken, etten liik­kuisi, kun tunne oli hui­pussaan. Lopulta nos­tin jalkansa olkapäilleni. Työnsin ja tämä jo tuttu ti­lanne tapah­tui, että terskani avaa koh­dun suun. Tepe kirkaisi. Se oli ensim­mäinen kunnon ääni häneltä. Lisää sitä tuli, kun sii­nä au­kolla tein lyhyttä lii­kettä.
– Nyt aja perille kovaa ja paljon! Nyt justiin kovaa ja syvään! Nyt Tepe nauttii!
Tein parikymmentä keihästystyöntöä pohjaan ja sitten nytkähteli. Sain taas ulinaa naisesta ai­kaan. Tepe taisi saada elämänsä tunteen kohtuun, kun innolla ne su­pistukset ampui­vat tavarani pois. Olin itsekin siinä kunnossa, että en ollut var­ma, mi­ten saan taas kaiken tasaantumaan. Makasimme todella tyy­dytettyinä pääl­lekkäin. Pystyin jo katsomaan Tepen il­mettä. Se oli tyy­ni, rauhallinen ja kaunis. Kuinka osaan­kin valita tiukka­pilluisia ja kauniita nai­sia itselleni? Minulla ei ollut kii­rettä sii­tä, vaan niitä ihmeellisiä rintoja hyväillessäni jo ker­ran veltustumaan lähte­nyt kulli koveni taas! Sen huoma­si Tepekin.
– Ei kai taas? Sun tämä valtava paisuu! Minä tun­nen, hui kun se on nyt kova taas. Sinä olet ih­meellinen? Mistä sinä olet tullut? Miten noin isopallinen voi olla­kaan?
Rakastimme hetken päällekkäin, mutta käänsin Tepen ratsas­tamaan. Hän oli mel­kein hullu kiiman­sa kiihkossa ja halussaan. Puolituntia kuola valuen ja silmät pyö­rien hän teki sitä. Se sai kymmenen orggua ja lopulta otti loppukirin, kun autoin pa­karoista vauhtiin. Rähämä liik­kui laitteistostani naaran lait­teistoon hukatta­vaksi. Muuten olisi siellä lähtenyt synty­mään uusi minä.
Emme meinanneet päästä irti toisistamme. Kulli kyllä ir­tosi, mutta muuten pi­dimme toisiam­me halauk­sessa tunnin, jos toisenkin. Vihdoin ankara kusihätä mo­lemmilla pakotti meidän jo pi­meään pihaan. Sähköjä ei paikassa ollut kytketty tul­lessamme. Kusimme pihaan valtavat lätäköt kyl­mässä yössä ja tulim­me alasti nuk­kumaan. Nukuimme hie­man nälissäm­me aamuun saak­ka. Nälkä läh­tee panemalla ja nyt ei tarvinnut sitä alkuve­nyttelyä kovin pit­kään. Teimme hy­vin nautinnollisen ja hartaan päällä viilaten ja höyläten panon, josta Tepe näytti nauttivan enemmän, kuin takaa päin polvillaan kokeilusta.
Teimme ne työt ensin. Heitin hormien päälle ne suojat. Valutin veden putkis­ta. Tepe piti kiinni ikkunava­nereista ja minä kiersin siipimutterit kiinni. Vielä tuotiin välioveen lisäsal­pa munalukolla kiinni. Sitä ennen kier­rettiin sulakkeet irti ja kerät­tiin lukkojen avaimet mu­kaan. Pihassa auringon paisteessa söimme puoliksi lei­vät ja hörpimme kahvit. Tepe oli miet­tinyt jotakin ja aloitti.
– Jos minä otatan pois kierukan. Mainitsen siitä, kuin ohi­mennen jonkun oh­jelman ai­kana. Sinä panet mi­nut tiineeksi. Jooko? Se menen mieheni piikkiin, vain me kaksi tiedämme sen.
– Voihan se olla miehesikin. Hän sinua enemmän käyttää.
– Voikin, mutta jos annan vain varmoina päivinä aluksi. Sinä ruiskit, kun on otol­linen kierto.
– Miksi haluat minulta lapsen?
– Mikä perintö! Virheetön, voimakas vartalo, älylli­syyttä ja mielikuvitusta, sekä lahjak­kuutta, tulisi muka­na. Sano oletko ol­lut paljon naisten kanssa. Osaat niin kokeneesti kaiken.
– Ruotsalaiset pornofilmit ja lehditä tämä osaami­nen on kopioitu. Et sinä saa­nut poi­kuuttani. Sen keplotte­li vanhempi nainen, kun olin juovuksissa. Lisäksi yritti hyväksikäyttää lisää karkeasti, kunnioittamatta ja vain piti kulliani oman, koivuha­lolla venyttämäänsä, pil­lunsa täytteenä.
– Sellainen nainen pitäisi tappaa. Onko siitä kauan?
– Nyt keväällä se tapahtui. Sitten oli toinen, naa­purin nai­nen, joka alkoi ker­toa asiaa ”kerron talon pikku­mulkkuisille miehille, mitkä oikeat mitat” kuten sanoi.
– Kauheaa, olisinpa ehtinyt sitä ennen!
Ajelimme takaisin sieltä Tampereen kautta. Olim­me Pasi­lassa jo ennen ilta­viittä. Tepe vaati­malla vaati minua aviosän­kyynsä, että saisi sen pettämisnautinnon siinä. Meillä oli taas vaivaa saada aloitus kuntoon. Niin nopeasti Tepen tavara pala­si ennalleen. Se oli hyvä ja kaunis pano. Tepe oli sii­nä satapro­senttisesti nautinnos­saan ja halusi, että minäkin nautin joka se­kunnista kans­saan. Hän oli ensimmäinen naiseni, joka sen teki ja sa­noi naidessa halunsa. Uudessa nais­listassani oli nyt Tepe Kallio kärjessä. Ikä­erokin kaventui runsaaseen kymmeneen vuoteen.

Pornonovellin Pomon muijan rakoa kirjoittanut Nimimerkki: HK:n lenkki

Lue myös

Siivousrinki

Siivousrinki : Vaimoni oli osallistunut siivousrinkiin joka palkkasi siivoojan useampaan kotiin jolloin kustannus oli todella …

Sain parturi-kampaajatarta

Olin käynyt Tiinalla parturissa jo pitkään. Pidin tuosta vaaleasta noin kolmekymppisestä naisesta, joka piti omaa …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *